PFC

Implementació i avaluació d'una millora per a algorisme de detecció d'objectes

Work default illustration

Supervisor/s

Information

  • If you are interested in the proposal, please contact with the supervisors.

Description

Antecedents: Molts algoritmes de detecció d'objectes recorren les imatges amb un mètode conegut com "finestres lliscants", en que s'avaluen successivament sub-regions de la imatge per la presència de l'objecte. Aquest mètode pot resultar computacionalment costós, i diverses millores han estat proposades per tal de reduir-ne el cost.

Objectius: En aquest projecte l'objectiu és implementar en C++ una millora per un algoritme de detecció d'objectes en una imatge. Concretament, la millora te a veure amb la forma en que es recorre la imatge per cercar-hi els objectes, i persegueix reduir el temps de calcul. En una segona fase, s'avaluaria l'impacte de la millora implementada en una base de dades de detecció d'imatges.

Tècniques experimentals o metodologia que s'utilitzarà: Coneixements de programació en C++ i estructures de dades bàsiques. Seran d'utilitat també coneixements de Python i SWIG.

Breu pla de treball a desenvolupar: Es revisarà l'article que proposa la millora a implementar i també, breument, literatura relacionada. S'implementarà el mètode proposat i s'integrarà al projecte ja existent. Finalment es verificarà que la millora funciona correctament en una base de dades de detecció d'objectes i s'avaluara el guany en cost computacional.